Uwaga: Strona w trakcie aktualizacji.


STATUT CECHU RZEMIOSŁ WIELOBRANŻOWYCH

W RZESZOWIE

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Cech jako dobrowolny związek osób fizycznych w tym rzemieślników, osób prowadzących działalność gospodarczą, jest  organizacją społeczną.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie:

-      ustawy z dnia 22.03.1989r. o rzemiośle (Dz. U. nr 17, poz. 92),

-      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalność pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873),

-      ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach.

-      niniejszego statutu.

§ 2

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

 1. Cech nosi nazwę: Cech Rzemiosł Wielobranżowych w Rzeszowie 
 2. Siedzibą Cechu jest Rzeszów, ul. Piłsudskiego 17

§ 4

Cech na zasadzie dobrowolnej przynależności jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Rzeszowie.


II. ZADANIA CECHU

§ 5

 1. Zadaniem Cechu jest popularyzowanie i utrwalanie postaw zgodnych z tradycjami, zasadami etyki i godności rzemiosła, wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości.
 2. Cech jest organizacją pożytku publicznego.
 3. Do zadań cechu należy w szczególności:


 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
 2. prowadzenie wśród członków pracy społeczno – organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu, aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz interesów osób zagrożonych zwolnieniem ,
 3. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
 4. udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
 5. przedstawienie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań Cechu,
 6. badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
 7. udzielenie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
 8. udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
 9. rozpatrywanie skarg na działalność członków, z uwzględnieniem prawa konsumenckiego,
 10. popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego , otaczanie opieką osób pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
 11. współdziałanie z jednostkami naukowo – badawczymi zwłaszcza w zakresie udostępniania nowych technologii, wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania ,
 12. organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników i pracodawców,
 13. propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,
 14. współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
 15. organizowanie pomocy instruktażowej i organizowanie szkoleń,
 16. organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla osób w trudnej sytuacji materialnej ,
 17. delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła i przedsiębiorców przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych,
 18. dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydanie w tym przedmiocie opinii,
 19. prowadzenie działalności charytatywnej,
 20. prowadzenie obsługi informacyjnej z zakresu spraw dotyczących działalności gospodarczej,
 21. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 22. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 23. zgłaszanie kandydatów na członków do komisji egzaminacyjnych oraz na rzeczoznawców do wydawania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
 24. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6

 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy prawo działalności gospodarczej.
 2. Członkami Cechu – w czasie określonym i za zgodą Zarządu Cechu mogą być inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i niebędące rzemieślnikami.
 3. Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółek cywilnych i jawnych z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek. W przypadku spółek cywilnych i jawnych każdy z wspólników staje się członkiem Cechu.

§ 6a

Przynależność do Cechu powstaje:

a. z mocy ustawy o rzemiośle i dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego (przynależność obligatoryjna),
b. na zasadzie dobrowolności, po złożeniu przez rzemieślnika lub przedsiębiorcę deklaracji członkowskiej.

§ 6b

 1. Przynależność obligatoryjna do właściwego – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zakładu rzemieślnika – Cechu trwa w okresie prowadzenia działalności szkoleniowej uczniów rzemiosła i rozpoczyna się z miesiącem rozpoczęcia szkolenia, a kończy się w miesiącu zakończenia działalności szkoleniowej.
 2. Osoby, których dotyczy ust. 1 zobowiązane są do pisemnego poinformowania Zarządu Cechu o zakończeniu prowadzenia szkolenia w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia.
 3. Rzemieślnicy zatrudniający uczniów w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.

§ 7

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna byś złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być napisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

§ 8

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.
 2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia.

§ 9

 1. Członkowie mają prawo:
  1. korzystania z pomocy i świadczeń cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,
  2. wybierania i wybieralności do organów cechu,
  3. zgłaszania wniosków zmierzających do uprawnienia cechu,
  4. wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących prawa członka – do walnego zgromadzenia,
  5. udziału w obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
  6. wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokoły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zaleceń,
  7. uzyskania od organów cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach.
 2. Nie ma prawa wybieralności członek cechu, który :
  1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
  2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
  3. zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w § 25, ust. 3 statutu.

§ 10

Członkowie cechu obowiązani są:

 1. przestrzegać prawa, zasady etyki zawodowej i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
 2. stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
 3. regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 4. poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
 5. podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klienta,
 6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§ 11

Członek cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania działalności.

§ 12

Członkostwo w cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia,
 2. wykreślenia,
 3. wykluczenia.

 

§ 13

 1. Członek cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod nieważnością w formie pisemnej.
 2. Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 1 – miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 14

Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku stwierdzenia popełnienia przez niego czynu sprzecznego z celami Cechu.

§15

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§16

 1. O wykreśleniu członka, Cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określonych w ust. 1 staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w § 59 statutu.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25, ust. 1 statutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.

§ 17

 1. Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego. O wysokości składki cechowej, cech zawiadamia członków ze wskazaniem podstawy obliczania składki oraz terminów jej płatności.
 2. Zarząd cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składek w całości lub części na czas określony, a także umorzyć składki zaległe.

§ 18

 1. Uchwałą walnego zgromadzenia można nadać godność:
  1. „Honorowego Starszego” lub „Honorowego Członka” cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych,
  2. „Honorowego Członka Cechu” osobom, które przez ostatnie 20 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych cechu w zakresie przysługującym członkom.


IV. ORGANY CECHU

§ 19

 1. Organami cechu są:
  A.      Walne Zgromadzenie Członków,
  B.      Zarząd,
  C.      Komisja Rewizyjna,
  D.      Sąd Cechowy.
 2. Członek cechu może być wybierany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D. W przypadku organu wymienionego w ust. 1 lit. B wymagany jest 5 – letni okres działalności w Cechu , zaś w przypadku organów wymienionych w ust. 1 lit. C i D celem wybrania, kandydat  musi się legitymować 3 letnim okresem w działalności Cechu.
 3.  Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 4. Wybory starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 5. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 6. Za udział w posiedzeniach organu cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalonych przez zarząd upoważniony przez walne zgromadzenie członków cechu.

A. Walne Zgromadzenie Członków

§ 20

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania

§ 21

 1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie statutu i jego zmian,
  2. wybór i odwołanie starszego cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków,
  3. określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu,
  4. uchwalenie planów i programów rozwoju Cechu, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
  5. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielenia absolutorium członkom zarządu,
  6. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu rzemiosła lub wystąpienia z nich,
  8. upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
  9. uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
  10. nadawanie godności członka honorowego cechu,
  11. rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu cechu,
  12. wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
  13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrywania w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22

Odwołanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23

 1. Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków – walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu. Przy liczbie członków cechu do 1’000 wybiera się jednego delegata na 4 członków.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
 4. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się walne zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 24

 1.  Walne zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu starszy cechu lub w jego zastępstwie podstarszy cechu.
 2. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu walnego zgromadzenia na żądanie:
  1. komisji rewizyjnej,
  2. ¼ ogólnej liczby członków,
 3. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 4. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać komisja rewizyjna lub komisja wybrana przez ¼ ogólnej liczby członków cechu lub delegatów.

§ 25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i Izbę Rzemieślniczą co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu – odpowiednio do porządku obrad - następujących materiałów:
  1. zamknięcia rachunków za rok ubiegły,
  2. sprawozdanie zarządu,
  3. projekt podstawowych uchwał,
  4. protokoły poprzedniego walnego zgromadzenia.
 3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni wybieralności do organów cechu.

§ 26

 1. Walne zgromadzenie otwiera starszy cechu lub podstarszy cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.
 2. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

 1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków cechu lub delegatów.
 2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby członków w I terminie, zgromadzenie może być przeprowadzone w tym samym dniu w ½ godz. później bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnienie porządku obrad nie może być objęta sprawa zmian statutu.
 5. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

§ 28

 1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu przesyła w ciągu miesiąca izbie rzemieślniczej.

B. Zarząd Cechu

§ 29

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30

 1. Zarząd składa się z 9 osób, w tym ze starszego cechu, 2 podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 4 członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, leczenie mniej niż 50 % plus jeden głos.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 podstarszych, sekretarza i skarbnika.
 3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
 4. Walne zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzielono absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 27 ust. 4 statutu.

§ 31

W razie wystąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście.

W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe walne zgromadzenie zastępuje go podstarszy wybrany przez zarząd.

§ 32

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33

Do zakresu działanie zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,
 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21,
 3. zwołanie walnych zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia,
 4. powołanie komisji spośród członków cechu na okres kadencji zarządu,
 5. realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,.
 6. powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
 7. rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonanie zamówień przez członków cechu,
 8. ustalenie zakładowego systemu wynagrodzeń,
 9. przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 34

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc.
 2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 35

 1. Posiedzenia zarządu zwołuje starszy cechu lub podstarszy.
 2. O czasie i miejscu posiedzenia zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
 3. W posiedzeniu zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§ 36

 1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez zarząd.


C. Komisja Rewizyjna

§ 37

 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
 2. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i 1 zastępcy wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus 1 głos.
 3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego, i sekretarza. W razie niemożliwości pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
  1. badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej z tym, że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków cechu lub zarządu cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.
  2. badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
  3. składanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi,
  4. składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
  5. wydanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez komisję rewizyjną.


D. Sąd Cechowy

§ 39

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40

 1. Sąd cechowy składa się z 4 członków wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów plus jeden.
 2. Sąd cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego.

§ 41

 1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd cechowy orzeka w składzie trzyosobowym pod przewodnictwem przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 3. Skład sądu ustala przewodniczący lub zastępca przewodniczącego spośród członków sądu lub członków cechu.

§ 42

 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. naganę,
  3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres 1 roku,
  4. pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat,
  5. wykluczenie.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary, zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach organizacji rzemieślniczych.
 3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznanie skargi za zasadną sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materiałowej.

§ 43

 1. Wykluczenie członka z cechu może wystąpić jedynie z ważnej przyczyny w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii prawnej.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
  1. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub innych pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  2. umyślne działanie na szkodę cechu,
  3. uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
  4. naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44

 1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której  cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu.

§ 46

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określa regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

V. KOMISJE ZARZADU CECHU

§ 47

 1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonania zadań Cechu oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać komisję d/s skarg i wniosków.
 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
 3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 48

 1. W skład komisji powołani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 49

Do zadań komisji d/s skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywania wniosków zmierzających do usprawnienia działalności cechu.

§ 50

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd Cechu.

VI. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 51

 1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez walne zgromadzenie cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.

§ 52

Cech może prowadzić działalność zarobkową, w tym uzyskiwać dochody z mienia.

Dochody z tej działalności są w całości wykorzystane na cele statutowe.

§ 53

Cech nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywać majątku na rzecz członków Cechu, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu,
 4. kupować na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

VII. BIURO CECHU

§ 54

 1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu.
 2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów.
 3. W przypadku, gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem.

§ 55

 1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 – letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach zarząd może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3 – letniej praktyki w organach rzemiosła.

§ 56

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

VIII. REPREZENTACJA CECHU

§ 57

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 58

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają starszy lub podstarszy cechu łącznie z kierownikiem biura cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez kierownika pracownikiem biura cechu.
 2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX. POSTANOWIENIA ODWOŁAWCZE

§ 59

 1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.
 3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza sześciu miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.


 

 

Rzeszów, dnia 17 czerwca 2009r.