Kto może zostać Cechu?


 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy prawo działalności gospodarczej.
 2. Członkami Cechu – w czasie określonym i za zgodą Zarządu Cechu mogą być inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i niebędące rzemieślnikami.
 3. Członkami Cechu mogą być również wspólnicy spółek cywilnych i jawnych prowadzących działalność gospodarczą w imieniu własnym i z udziałem kwalifikowanej pracy własnej. W przypadku spółek cywilnych i jawnych każdy z wspólników staje się członkiem Cechu.

 

Jak powstaje przynależność do Cechu?

 

Przynależność do Cechu powstaje:

 1. z mocy ustawy o rzemiośle i dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego (przynależność obligatoryjna),
  1. Przynależność obligatoryjna do właściwego – ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zakładu rzemieślnika – Cechu trwa w okresie prowadzenia działalności szkoleniowej uczniów rzemiosła i rozpoczyna się z miesiącem rozpoczęcia szkolenia, a kończy się w miesiącu zakończenia działalności szkoleniowej.
  2. Osoby, których dotyczy przynależność obligatoryjna zobowiązane są do pisemnego poinformowania Zarządu Cechu o zakończeniu prowadzenia szkolenia w terminie jednego miesiąca od jej zakończenia.
  3. Rzemieślnicy zatrudniający uczniów w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.
  4. na zasadzie dobrowolności, po złożeniu przez rzemieślnika lub przedsiębiorcę deklaracji członkowskiej.

 

Jak zostać członkiem Cechu?

 

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna byś złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Deklaracja powinna być napisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich.
 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia zostaje podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
 4. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zainteresowany zostaje zawiadomiony pisemnie w ciągu 2 tygodni od dnia jej podjęcia.
 5. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia.  

 

Dokumenty do pobrania:

Deklaracja członkowska  (doc)

Deklaracja członkowska  (pdf)

Ustawa o rzemiośle z dnia 22.03.1989r.